POTPISAN JE NOVI TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA - 1. OŽUJKA 2024.

Ružica Vukobratović, dipl. pravnik

 

3. ožujka 2024.

 

     -AKTUALNO-

 

POTPISAN JE NOVI  TEMELJNI  KOLEKTIVNI  UGOVOR

ZA  ZAPOSLENIKE  U JAVNIM SLUŽBAMA

1. OŽUJKA  2024.             

  Zaključak o prihvaćanju Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama donijet je na 289. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 29. veljače 2024.

Ovim Zaključkom se ovlašćuje ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za potpisivanje Temeljnog kolektivnog ugovora. Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da o ovom Zaključku izvijesti Pregovarački odbor sindikata, kako bi se moglo pristupiti potpisivanju Temeljnog kolektivnog ugovora.

 Dana 1. ožujka 2024. u ime Vlade Republike Hrvatske ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potpisao je sa predstavnicima 11 sindikata javnih službi novi Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim služba.

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama trebalo je potpisati zbog novog reprezentativnog sindikata u javim službama Zajedno. Novi Temeljni ugovor  usklađen je  sa novim Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim služba i sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute.

1. Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama stupio je na snagu 1. ožujka 2024.        

Prema članku 2. ovaj Ugovor stupa na snagu 1. ožujka 2024. i  sklapa se na određeno vrijeme od četiri godine.

 Prema članku 53. stavku 7. ovoga Ugovora ugovorene strane su utvrdile da su dodaci iz Sporazuma o dadacima na  plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. ugrađeni u koeficijente složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, br. 22/24) te da se isti ne primjenjuju dok su dodaci iz Sporazuma o dadacima za plaću u obrazovanju i znanositi od 25. studenog 2006. sastavni dio koeficijenata složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti.

Prema članku 53. stavku 8. ovoga Ugovora  ako koeficijenti složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti budu umanjeni nakon sklapanja Izmjena i dopuna Sporazuma iz stavka 7. ovoga članka ponovo se primjenjuju od trenutka umanjenja keoficijenata, na način da zaposlenici u obrazovanju i znanosti od trenutka umanjenja imaju pravo na dodatak u visini koji odgovara svakom pravednom umanjenju koeficijenata, a najviše do ukupne visine dodataka iz navedenog Sporazuma.

2. Novo- Ugovoreno je da će se djeci zaposlenika koji je izgubio život u obavljanju ili povodom obavljanja službe, mjesečno isplatiti pomoć.

Prema članku 70. ovoga Ugovora ugovorne strane sporazumjele su se da će djeci, odnosno zakonskim starateljima djece zaposlenika koji je izgubio život u obavljanju ili povodom obavjanja službe, mjesečno isplati pomoć i to:

1. za dijete predškolskog uzrasta 50 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini

2. za dijete do završenog osmog razreda osnovne škole 70 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini

 3.  za dijete do završene srednje škole, odnosno redovnog studenta 90 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

3. Novo - Ugovoreno je novo pravo za zaposlenike s navršenih 58 godina (koji imaju manje od 2 km udaljenosti do mjesta rada) na naknadu troška i u slučaju da ne postoji prijevoz.

Prema članku 75. stavku 3. ovoga Ugovora zaposlenici s navršenih 58 godina, kojima je udaljenost od njihovog prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra, ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza za kupljenu godišnju kartu ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte, a ako zaposlenik ne koristi organizirani javni prijevoz, ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza koja će se za svaki pojedini mjesec isplaćivati u visini 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte.

Iznimno, od stavka 3. ovoga članka, ako ne postoji organizirani javni prijevoz ili javni prijevoz uopće ne postoji, zaposlenici će ostvariti pravo na naknadu troškova prijevoza u visini od 0,18 eura po prijeđenom kilometru.

4. Novo- Ugovoreno je novo pravno zaposlenika na naknadu  troškova trajekta za prijevoz osobnog  automobila

U članku 75.  ovoga Ugovora ugovoreno je  zaposlenik ima pravo i na naknadu troškova trajekta za prijevoz osobnog automobila pod uvjetom da je udaljenost od pristaništa trajekta do mjesta rada najmanje dva kilometra, uz predočenje računa ili kupljene karte za osobni automobil (vozilo).

5. Novo-Ugovoreno je utvrđivanje popisa zaposlenika koji ostavaruju pravo na sistematski pregled i pokretanje postupka ugovaranja nabave najkasnije do 1. ožujka tekuće godine

U članku 84. stavku 3. ovoga Ugovora ugovoreno je utvrđivanje popisa zaposlenika koji ostavaruju pravo na sistematski pregled iz stavka 1. ovoga članka te pokretanje postupka ugovaranja nabave usluge za ostvarivanje tog prava najkasnije do 1. ožujka tekuće kalendarske godine.

6. Prijelazne i završne odredbe ovog Ugovora

 Zadržana je odredba iz ranijeg TKU o razlikovanju člana i nečlana sindikata.

Prema  članku 106. ovoga Ugovora nakon što na snagu stupe zakonske odredbe koje predstavljaju temelj i dopuštaju razlikovanje člana i nečlana sindikata pri primjeni prava iz kolektivnih ugovora, ugovorne strane će, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu takvih zakonskih odredaba, započeti s pregovorima o izmjenama i dopunama ovoga Ugovora o mogućnosti da se pojedina materijalna i/ili nematerijalna prava ugovore samo za članove sindikata, odnosno da se ista za članove sindikata ugovore u većem iznosu, odnosno većoj razini nego za nečlanove sindikata.

 Prema članku 108. materijalna prava iz članka 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 75., 77., 78., 79., 80., 81., i 84. ovoga Ugovora ne mogu biti predmet uređenja granskih kolektivnih ugovora.

 Prema članku 109. ovoga Ugovora ugovoreno je da su ugovorne strane  suglasne, da će se ako Vlada RH sa sindikatima državne službe ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za zaposlenike u javnim službama, jednako primjenjivati i na zaposlenike u javnim službama.

Prema članku 110. ovaj  Ugovor primjenjuje se od 1. ožujka 2024.

PRILOG:

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (5.62 MB)


© 2024 Udruga tajnika i računovođa u školstvu