upitnik utirus

Poštovani kolege i kolegice! U nastavku se nalazi zamolba koju sam uputila danas Vladi RH i Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Napisala sam ovaj dopis upravo iz razloga što ste Vi to tražili na način kako ste tražili. Budući nemamo vremena za potpisivanje peticije molim sve koji ovaj dopis podržavaju da isti proslijede na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem, Ela Kovačić

Zamolba za rješavanje statusa radnog mjesta voditelja računovodstva SSS, računovodstvenog referenata i administratora

 

image001                                                                                  POZIV NA ŠTRAJK

Poštovani tajnici i računovođe!

Zahvaljujem Sindikatu hrvatskih učitelja i Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama Hrvatske na suradnji i podršci koju su dali Udruzi tajnika i računovođa u školstvu. Udruga tajnika i računovođa u školstvu podržava štrajk te moli sve tajnike i računovođe da se ujedine i već jednom ŠTRAJKAJU ZA SVOJA PRAVA!

Tražimo povećanje koeficijenata!

BUDIMO JEDINSTVENI I IZBORIMO SE ZA SVOJA PRAVA!  VRATIMO DOSTOJANSTVO I DIGNITET STRUKE!

Ela Kovačić, predsjednica UTIRUŠ-a

 

>>>Plaće tajnika i računovođa u školstvu, obavijest<<<

 


Važna obavijest članovima Udruge

Savjetovanje za članove UTIRUŠ-a vrši Kovačić konzalting d.o.o. u sklopu časopisa Poslovni edukator. Ogledne primjerke, pravilnike i procedure možete naći na stranici www.kovacic-konzalting.com

Proljetno i jesensko savjetovanje za tajnike i računovođe možete pratiti pod organizacijom Utiruš-a i trgovačkog društva Poslovni edukator d.o.o.

Udruga tajnika i računovođa u školstvu surađuje s Poslovnim edukatorom d.o.o. i Kovačić konzalting d.o.o.
Poslovni edukator d.o.o. je trgovačko društvo koje organizira proljetno i jesensko savjetovanje svake godine. Članovi ostvaruju pravo na umanjenu kotizaciju.

Kovačić konzalting d.o.o. je trgovačko društvo koje izdaje časopis Poslovni edukator i daje savjete putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pisane odgovore daju autori članaka časopisa Poslovni edukator.
Kovačić konzalting d.o.o. daje besplatne usmene savjete samo članovima Udruge koji su platili članarinu za 2019.i 2020. godinu.
Članovi ostvaruju pravo na umanjenje kotizacije u organizaciji Kovačić konzalting d.o.o. do 20% kao i na sve knjige koje su u izdanju Kovačić konzaltinga.

 

Tumačenja TKU- Naknada troškova prijevoza

Drage kolegice i kolege,

Nadam se da će Vam taksativno navođenje tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora koja su objavljena na stranicama www.mrms.hr biti od pomoći. Ovo su sva tumačenja na temu prijevoza dana do 13. rujna 3013.godine

Rajka Domin

SVI 23 Prijevoz preko 100 kilometara
Da li se djelatniku koji ima više od 100 km od adrese stanovanja do adrese rada za svaki dolazak isplaću-je isključivo naknada u visini prijeđene kilometraže pomnožene sa 0.65 kn ili mu se u slučaju korištenja auto-busa refundira cijena karte koju je za dolazak platio?

Tumačenje broj 48/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Zaposlenik koji od mjesta stanovanja do mjesta rada ima više od 100 km, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini 0.65 kn po prijeđenom kilometru bez obzira na to koje prijevozno sre-dstvo koristi zaposlenik.

SVI 23 Međumjesni prijevozUpit:
Kako će se utvrditi visina naknade troškova međumjesnog prijevoza za zaposlenicu koja stanuje u Stubi-čkim Toplicama, a putuje na mjesto rada u Zagreb?

Tumačenje broj 47/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Način i visina naknade troškova ovisi o tome da li postoji organiziran međumjesni javni prijevoz, ako takav prijevoz postoji zaposlenik ima pravo na naknadu troškova međumjesnog javnog prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne karte. Visina stvarnih izdataka mora se dokumenti-rati na način kako je propisano u čl. 67. stavku 11.TKU-a. Pored navedenog, ako zaposlenik ispunjava uvjete i iz čl. 67. st. 4. (udaljenost od 2 km i više od adrese stanovanja do stanice međumje-snog prijevoza i/ili od stanice međumjesnog prijevoza do adrese rada) ima pravo i na naknadu troškova mjesnog prijevo-za, te će se stvarni izdaci utvrditi u visini zbroja troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza.

SVI23 Primjena planera HAK-a
Da li zaposlenik koji prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba od adrese stanovanja do adre-se rada ima manje od 2 km, a obrnutom rutom više od 2 km ima pravo na naknadu troškova prijevoza?

Tumačenje broj 46/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Zaposlenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, nema pravo na naknadu troško-va prijevoza. Primjena planera putovanja Hrvatskog autokluba primjenjuje se kao pomoćno sredstvo samo u slučaju kada nije nesporno ili notorno da zaposlenik prelazi udaljenost manju od 2 km prema ure-đenom najbližem pješačkom putu (ulice s uređenim pločnikom, pješačke zone, pothodnici, nathodnici). Stoga za-poslenik koji može prijeći pješke navedenu udaljenost prema uređenom pješačkom putu, nema pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza.

SVI 23 Podaci koje mora sadržavati račun za isplatu prijevoza

Što mora sadržavati račun na temelju kojeg poslodavac zaposleniku isplaćuje troškove prijevoza?

Tumačenje broj 43/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Račun mora sadržavati podatke iz kojih je vidljiva relacija putovanja i datum, te po mogućnosti ime i prezi-me zaposlenika i broj iskaznice.

SVI23 Prijevoz preko 100 kilometara
Da li će za zaposlenike koji od adrese stanovanja do adrese rada imaju udaljenost veću od 100 km, nadle-žni ministar donositi odluku o naknadi troškova prijevoza za svaki slučaj pojedinačno ili će to biti jedinstve-na odluka koja će se primjenjivati na razini sveučilišta, te da li dekan ustanove može donijeti odluku o isplati prijevoza takvim zaposlenicima?

Tumačenje broj 42/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Sukladno čl. 67. st. 8. TKU-a naknada troškova prijevoza zaposlenicima koji od adrese stanovanja do adre-se rada imaju više od 100 km donosi se isključivo posebnom odlukom nadležnog ministra, za svakog zapo-slenika.

Slijedom navedenog upućujemo Vas da zahtjev za ostvarivanje troškova prijevoza uputite nadležnom Mini-stru kulture.

SVI 23 Naknada troškova mjesnog prijevoza
Zaposlenik putuje na posao na relaciji Gajnice – Glavni kolodvor, a stanuje 100 m od stanice ZET- a i 500 m od stanice HŽ- a. Koju će mu naknadu obračunati poslodavac s obzirom da do stanice HŽ-a nema 2 kilometra?

Tumačenje broj 41/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza ima samo onaj zaposlenik koji ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, odnosno više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese rada ili do adrese stanovanja.

SVI23 Mjesni prijevoz
Da li zaposlenika koji stanuje u Zaprešiću, a radi u Zagrebu i od adrese stanovanja do stanice HŽ-a ima 1700 m, te od Glavnog kolodvora u Zagrebu do mjesta rada također oko 1700 m, poslodavac mora uputiti na vlak, budući da taj prijevoz za poslodavca predstavlja povoljniji trošak?

Tumačenje broj 40/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Ako zaposlenik od adrese stanovanja do stanice međumjesnog prijevoza, odnosno od stanice međumje-snog prijevoza do adrese rada ima manje od 2 kilometra, ostvaruje samo pravo na međumjesni prijevoz. Slijedom navedenog zaposleniku će se nadoknaditi troškovi u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjese-čne odnosno pojedinačne karte, onog prijevoznika koji je najpovoljniji za poslodavca pod uvjetom da taj prijevoznik zaposleniku omogućava redovit dolazak na posao i povratak s posla (u smislu čl. 67. st. 18. TKU-a).

SVI 23 Utvrđivanje naknade za prijevoz
Ako se isplaćuje naknada za trošak prijevoza umanjena za 25% da li se to umanjenje obračunava od go-dišnje karte koja je za poslodavaca povoljnija od cijene mjesečne karte?

Tumačenje broj 39/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Sukladno članku 67. st. 2. TKU-a propisano je da se mjesečna naknada ne može utvrđivati prema cijeni godišnje karte nego prema cijeni mjesečne karte.

SVI23 Naknada troškova mjesnog prijevoza u slučaju dvokratnog rada
Da li zaposlenici koji imaju manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, a rade dvokratno imaju pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza?

Tumačenje broj 38/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Zaposlenici koji imaju manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada nemaju pravo na naknadu tro-škova mjesnog prijevoza, bez obzira na broj dnevnih dolazaka na posao.

SVI23 Zonski prijevoz
Da li iznos od 75% mjesečne ZET-ove karte vrijedi samo za Zagreb ili se odnosi i za relaciju do Velike Go-rice odnosno Karlovac?

Tumačenje broj 37/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Iznos umanjen za 25% odnosi se samo za zaposlenika korisnika mjesnog prijevoza. Ako mjesni prijevoz  obuhvaća i međumjesni (prijevozne zone) isplatit će m se naknada u visini cijene karte zonskog prijevoza umanjenog za 25%.

Prijevoz na relaciji Zagreb-Karlovac smatra se međumjesnim prijevozom.

SVI 23 Međumjesni prijevoz-karta
Da li zaposlenik u slučaju međumjesnog prijevoza mora imati račun za kartu, odnosno da li može ostvariti naknadu na temelju pojedinačne karte za svaki dan ili na temelju mjesečne karte?

Tumačenje broj 36/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Ako postoji organizirani međumjesni javni prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta rada zaposlenik ima pravo na naknadu troškova u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte. O kupnji mjesečne odnosno pojedinačne karte treba se odrediti prema tome što je povoljnije za poslodavca. Visina stvarnih izdataka mora se dokumentirati prema predočenim računima odnosno kupljenim prijevoznim kartama.

SVI23 Naknada zaposleniku koji ne koristi mjesni javni prijevoz

Kako izračunati naknadu zaposleniku koji ne koristi javni mjesni prijevoz, a koji od mjesta stanovanja do stanice međumjesnog prijevoza ima više od 2 km?

Tumačenje broj 35/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Zaposlenik koji ima organizirani mjesni prijevoz koji ne koristi ima pravo na mjesečnu naknadu troškova javnog prijevoza umanjenu za 25%. U slučaju neorganiziranog mjesnog prijevoza zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran, odnosno naknadu po prijeđenom kilometru, ako je to za poslodavca povoljnije.

SVI 23 Računanje naknade za mjesni prijevoz
Kako se obračunava prijevoz u Zagrebu kada osoba doputuje međumjesnim prijevozom do Glavnog kolodvora ili do Autobusnog kolodvora?

Tumačenje broj 34/67 od 10. svibnja 2013. godine:
Naknada za prijevoz računa se od stanice međumjesnog prijevoza do mjesta rada ovisno o udaljenosti. Ako je ta udaljenost veća od 2 km, zaposlenik ostvaruje naknadu troškova mjesnog prijevoza.

SVI13 Prijevoz zaposlenika oštećena sluha

Kako se određuje naknada troškova mjesnog prijevoza osobi sa invaliditetom (oštećena sluha), te može li mu poslodavac nadoknaditi samo trošak mjesnog prijevoza koji je za njega najpovoljniji?

Tumačenje broj 33/67 od 17. travnja 2013. godine:
Osoba oštećena sluha ne ostvaruje pravo povoljnosti sukladno čl. 67. st. 17. TKU-a. Navedena odredba odnosi se samo na zaposlenike sa tjelesnim oštećenjima donjih ekstremiteta te na slijepe osobe.

Zaposleniku se nadoknađuju troškovi mjesnog javnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u visini za poslodavaca najpovoljnijeg troška javnog prijevoza koji mu omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla.

SVI 13 Mjesni prijevoz

Da li zaposlenik koji na posao putuje na relaciji Čulinec – Kustošija može birati između javnog prijevoza HŽ-a i ZET-a?

Tumačenje broj 31/67 od 17. travnja 2013. godine:
HŽ se smatra organiziranim javnim prijevozom, no ako na istoj relaciji prometuje više prijevoznika (HŽ, ZET) zaposleniku će se nadoknaditi troškovi prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni godišnje, odnosno mjesečne karte onog prijevoznika koji je najpovoljniji za poslodavca, pod uvjetom da taj prijevoznik omogućava redovit dolazak na posao i povratak s posla.

SVI13 Obračun troškova prijevoza u slučaju kada je zaposlenik spriječen doći za na posao

Da li će se zaposleniku korisniku javnog međumjesnog prijevoza koji je kupio mjesečnu kartu prije razloga spriječenosti za dolazak na posao naknada za trošak kupljene karte smanjiti za te dane spriječenosti dola-ska na posao?

Tumačenje broj 30/67 od 27. ožujka 2013. godine:
Ako zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu međumjesnog prijevoza iz čl. 67. st. 6. i 8. TKU-a, naknada troškova će se obračunati s obzirom na broj dolazaka na posao.

SVI 13 Prijevoz zaposlenika s bolešću kardiovaskularnog sustava

Tumačenje broj 29/67 od 27. ožujka 2013.
Odredba članka 67. stavka 17. TKU-a ne može se primjenjivati na zaposlenika koji ima bolest kardiova-skularnog sustava jer se navedena odredba odnosi samo na zaposlenike s tjelesnim oštećenjima donjih ekstremiteta te na slijepe osobe.

SVI 13 Zonski prijevoz

Kako se određuje naknada troškova zonskog prijevoza zaposleniku s bolestima kardiovaskularnog sustava te može li mu se isplatiti naknada u iznosu 0,75 kn po kilometru?

Tumačenje broj 28/67 od 27. ožujka 2013. godine:
Zaposlenik koji ima organizirani zonski javni prijevoz koji mu omogućava redovit dolazak na posao i povra-tak s posla, može se izjasniti za godišnju ili mjesečnu kartu za zonski prijevoz, a ako takav prijevoz ne želi koristiti isplatit će mu se naknada u visini cijene karte zonskog prijevoza umanjenog za 25%.

SVI 13 Međumjesni prijevoz
Može li se radniku isplaćivati naknada troškova prijevoza po kilometru (zaposlenik ima organizirani među-mjesni prijevoz koji mu omogućava redovit dolazak i odlazak s posla, a izjasnio se da želi koristiti osobni automobil) u smislu st. 6. čl. 67. TKU-a, iako je to za poslodavca nepovoljnije, te može li poslodavac isplaćivati naknadu za međumjesni prijevoz u visini cijene mjesečne pokazne karte iako zaposlenik ne može svaki mjesec donositi račune?

Tumačenje broj 27/67 od 27. ožujka 2013. godine:
Ako zaposlenik traži da mu se za organizirani i redoviti međumjesni prijevoz isplaćuje naknada sukladno odredbama članka 67. st. 6. TKU-a (0.75 kn/km), odnosno ne želi da mu se plaća karta za organizirani pri-jevoz, a što je nepovoljnije za poslodavaca, naknada troškova prijevoza isplatit će se u visini cijene karte za poslodavca najpovoljnijeg troška javnog prijevoza, te u tom slučaju nije potrebno predočenje računa.

SVI 13 Mjesni prijevoz

Kako se određuje najbliže mjesto organiziranog prijevoza kada zaposlenik živi i radi u Zagrebu, a mjesni javni prijevoz mu ne omogućava redovit dolazak na posao?

Tumačenje broj 26/67 od 27. ožujka 2013. godine:
Ako je mjesni javni prijevoz u gradu (Zagreb) organiziran i moguće je kupiti mjesečnu kartu, ali on ne omogućava zaposlenicima redovit dolazak na posao i odlazak s posla (neorganizirani prijevoz prema stavku 18. članka 67. TKU-a), troškove prijevoza treba nadoknaditi u visini cijene mjesečne karte toga grada u punom iznosu

SVI 13 Mjesni prijevoz
Kako će se utvrditi naknada troška prijevoza zaposleniku koji koristi mjesni prijevoz, a koji mu ne omogućava redoviti dolazak na posao?

Tumačenje broj 25/67 od 27. ožujka 2013. GODINE:
Ako kriterij redovitog dolaska na posao u smislu čl. 67. st. 18. TKU-a nije ispunjen odnosno ako je vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza duže od 30 minuta zaposleniku će se nadoknaditi troškovi prije-voza koji se utvrđuju u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran, odnosno isplaćuje se naknada po prijeđenom kilometru, ako je to za poslodavca povoljnije.

SVI 13 Korištenje osobnog automobila u međumjesnom prijevozu
Da li se radnicima koji koriste osobni automobil umjesto organiziranog međumjesnog prijevoza može teme-ljem njihove izjave utvrditi mjesečna naknada troškova prijevoza u iznosu umanjenom za 25% kako je to predviđeno za mjesni prijevoz?

Tumačenje broj 24/67 od 13. ožujka 2013. godine:
Kolektivni ugovor ne predviđa mogućnost naknade troškova međumjesnog prijevoza u visini mjesečne karte umanjene za 25%.

SVI 13 Utvrđivanje udaljenosti od adrese stana do adrese rada

Koji je način utvrđivanja udaljenosti adrese stana i adrese rada u slučaju da je primjenom interaktivne karte HAK-a udaljenost različita pri dolasku i odlasku s posla?

Tumačenje broj 23/67 od 13. ožujka 2013. godine:
Udaljenost od adrese rada do adrese stanovanja iz čl. 67. st. 4. TKU-a računa se u jednom smjeru, a naknada se isplaćuje za oba smjera.

SVI 13 Korištenje osobnog automobila u međumjesnom prijevozu

Koju naknadu može ostvariti zaposlenik koji za dolazak na posao i odlazak s posla u međumjesnom prijevozu koristi osobni automobil?

Tumačenje broj 21/67 od 13. ožujka 2013. je izmijenjeno i dopunjeno 17. travnja 2013. te glasi:
Zaposlenik koji za dolazak na posao i odlazak s posla u međumjesnom prijevozu koristi osobni automobil ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini od 0,75kn po prijeđenom kilometru, ako je to za poslo-davca povoljnije.

SVI13 Potvrda o kupnji autobusne karte

Da li poslodavac može priznati potvrdu o kupnji autobusne karte za međumjesni prijevoz kao vjerodostojan dokument za isplatu prijevoza?

Tumačenje broj 20/67 od 13. ožujka 2013. godine:
Potvrda o visini mjesečne karte nije dokaz u iz stavka 11. čl. 67. TKU-a.
Poslodavac zaposleniku kupuje mjesečnu ili godišnju kartu ili mu nadoknađuje stvarne troškove prijevoza, prema predočenim računima, odnosno kupljenim prijevoznim kartama, o čemu se zaposlenik mora izjasniti na početku godine.

SVI13 Prijevoz osobe kojoj je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta
Da li se na zaposlenicu koja posjeduje rješenje nadležnog tijela kojim joj je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta primjenjuje odredba članka 67. stavka 17. TKU-a, koja je za istu povoljnija ili se na nju primjenjuju odredbe granskog kolektivnog ugovora?

Tumačenje broj 19/67 od 13. ožujka 2013. godine:
Na zaposlenicu kojoj je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta se primjenjuje odredba članka 67. stavka 17. TKU-a, ako je ona za nju povoljnija u odnosu na odredbe o prijevozu uređene granskim kolektivnim ugovorom.

SVI 13 Međumjesni prijevoz

Da li zaposenik koji od mjesta stanovanja do stanice međumjsnog prijevoza, odnosno od stanice međumje-snog prijevoza do mjesta rada ima manje od 2 kilometra, može ostvariti pravo na naknadu u iznosu vrije-dnosti mjesečne karte za tzv. prijevozne zone?

Tumačenje broj 18/67 od 27. veljače 2013. godine:
Ako zaposenik od adrese stanovanja do stanice međumjesnog prijevoza, odnosno od stanice mjeđumje-snog prijevoza do adrese rada ima manje od 2 kilometra, ostvaruje samo pravo na međumjesni prijevoz.

SVI 13 Prijevoz preko 100 kilometara

Da li je moguće da nadležni ministar odbije odobriti isplatu 0.65 kn po kilometru?

Tumačenje broj 17/67 od 27. veljače 2013. je izmijenjeno i dopunjeno 17. travnja 2013. te glasi:
Nadležni ministar može odbiti donošenje posebne odluke o utvrđivanju naknade troškova prijevoza u visini 0,65 kn po kilometru.

U slučajevima u kojima ocijeni da su ispunjene pretpostavke iz čl. 67. st. 8. TKU-a, nadležni ministar donijet će posebnu odluku kojom će zaposleniku utvrditi naknadu troškova prijevoza u visini 0.65 kn po kilometru za cijelu relaciju od mjesta stanovanja do mjesta rada.

SVI 13 Mjesni i međumjesni prijevoz

Da li zaposlenik koji koristi međumjesni prijevoz može koristiti i pravo temeljem članka 67. stavka 3. TKU-a kada od adrese stanovanja do stanice međumjesnog prijevoza ima više od 2 kilometra, a u mjestu stano-vanja nema organiziranog mjesnog javnog prijevoza?

Tumačenje broj 16/67 od 27. veljače 2013. godine:
Ako ostvaruje pravo na međumjesni prijevoz, a sukladno članku 67. stavku 3. TKU-a nema organizirani mjesni javni prijevoz te od adrese stanovanja do stanice međumjesnog prijevoza ima više od 2 kilometra, zaposlenik ostvaruje uz pravo na trošak za međumjesni prijevoz i pravo na trošak prijevoza koji se utvrđuje u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran odnosno pravo na naknadu po prijeđenom kilometru, ako je to za poslodavca povoljnije.

SVI 13 Isplata naknada troškova prijevoza

Kada se isplaćuje naknada troškova prijevoza za zaposlenike iz članka 67. stavka 1. i 2 TKU-a, odnosno akontacija u visini 50% utvrđene naknade troška prijevoza za zaposlenike iz stavka 6. i 8. istog članka TKU-a?

Tumačenje broj 15/67 od 27. veljače 2013. godine:
Naknada troškova prijevoza za zaposlenike iz članka 67. stavka 1. i 2. TKU-a, isplaćuje se do 15. u mjese-cu za prethodni mjesec, a akontacija u visini 50% utvrđene naknade troška prijevoza za zaposlenike iz sta-vka 6. i 8. istog članka TKU-a, isplaćuje se najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

 

SVI 13 Mjesni i međumjesni prijevoz

Što se smatra mjesnim, a što međumjesnim prijevozom?

Tumačenje broj 14/67 od 27. veljače 2013. godine:
Mjesni prijevoz je prijevoz u mjestu stanovanja, odnosno u mjestu rada.

Međumjesni prijevoz je prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta rada, kada je mjesto stanovanja različito od mjesta rada.

Mjestom stanovanja smatra se naselje u kojem zaposlenik stanuje, a izričito je utvrđeno u Zakonu o podru-čjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 86/06, 125/06-isp., 16/07-isp., 95/08-Odluka USRH, 46/10-isp. i 145/10).

SVI 13 Međumjesni prijevoz

Što će se isplatiti zaposleniku kojem nije organiziran međumjesni javni prijevoz koji mu omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, a koristiti osobni automobil, odnosno da li se takvom zaposleniku može priznati 0,75 kuna po prijeđenom kilometru i naknada sukladno članku 67. stavku 4. i 17. TKU-a, budući zaposlenik ima cerebralnu paralizu?

Tumačenje broj 13/67 od 27. veljače 2013. je izmijenjeno i dopunjeno 17. travnja 2013. te glasi:
U slučaju kada je temeljem članka 67. stavka 18. TKU-a međumjesni javni prijevoz organiziran na način da radniku ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla, radnik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene godišnje, odnosno mjesečne karte onog prijevoznika koja je najpovoljnija za poslodavca. Obveza radnika je dokazati da međumjesni javni prijevoz ne omogućava redovit dolazak na posao i povratak s posla, a obveza poslodavca je utvrditi cijenu najpovoljnije prijevozne karte.

Odredba članka 67. stavak 6. TKU-a ne predviđa mogućnost kombiniranja naknade troškova javnog prije-voza i naknade po prijeđenom kilometru.

Odredba članka 67. stavka 17. TKU-a ne može se primjenjivati na zaposlenika koji ima cerebralnu paralizu jer se navedena odredba odnosi samo na zaposlenike s tjelesnim oštećenjima donjih ekstremiteta te na slijepe osobe.

Potvrda o mjesečnoj cijeni karte nije dokaz iz članka 67. stavka 11. TKU-a.

.TRA 09 Privremena spriječenost za rad nakon što je kupljena mjesečna karta za mjesni i međumjesni prijevoz

Upit: Da li se zaposleniku koji je kupio mjesečnu kartu za mjesni ili međumjesni prijevoz prije razloga spriječenosti za dolazak na posao, naknada za trošak kupljene karte smanjuje za te dane spriječenosti dolaska na posao?

Tumačenje broj 11/67 od 13. veljače 2013. godine:
Zaposleniku koji je kupio mjesečnu kartu (za mjesni i/ili međumjesni prijevoz) prije razloga spriječenosti za dolazak na posao, naknada troškova kupljene karte neće se umanjivati za dane spriječenosti dolaska na posao.

VELJ 28 Povoljnost” sukladno članku 67. stavku 6. TKU-a

Upit:   Da li se u članku 67. stavku 6. TKU-a formulacija „ako mu je to povoljnije“ odnosi na zaposlenika ili poslodavca?

Tumačenje broj 8/67 od 13. veljače 2013. godine:
Formulacija „ako mu je to povoljnije“ odnosi se na poslodavca.

VELJ, 12. Trošak prijevoza u vezi s obavljanjem poslova radnog mjesta

Upit:   Tko snosi troškove prijevoza u vezi s obavljanjem poslova radnog mjesta?

Tumačenje broj 7/67 od 6. veljače 2013. godine:   Članak 67. TKU-a odnosi se na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, a ne na troškove prijevoza u vezi s obavljanjem poslova radnog mjesta na kojim zaposlenici rade. Navedeni troškovi su troškovi poslovanja poslodavca.

Također vam skrećemo pažnju na tumačenje broj 1/67 od 30. siječnja 2013. koje glasi:

“Zaposlenici u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna ostvaruju pravo na nakna-du za trošak prijevoza temeljem odredbi članka 67. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namješte-nike u javnim službama (NN br. 141/12, nastavno: TKU). Međutim, sukladno članku 6. Doda-tka I TKU-a (NN br. 141/12) u vezi s člankom 7. stavkom 3. Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11 i 82/ 12), ako je za njih to povoljnije, isti imaju pravo na naknadu za trošak prijevoza kako je to regulirano granskim kolektivnim ugovorima za javne službe.

Dodatno napominjemo, da se sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) u djelatnostima u kojima pravo na naknadu za trošak prijevoza nije regulirano, primjenjuje pravo iz drugih granskih ko-lektivnih ugo-vora za javne službe u djelatnostima u kojima je regulirano pravo na naknadu za trošak prijevoza

VELJ, 12 Izračun udaljenosti u slučaju međumjesnog prijevoza (članak 67. stavak 6. TKU-a)

Upit: Kako se izračunava udaljenost u slučaju međumjesnog prijevoza, sukladno članku 67. stavku 6. TKU-a?

Tumačenje 6/67 od 6. veljače 2013. godine:Sukladno članku 67. stavku 13., udaljenost između adre-se stanovanja i adrese rada utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba.