Pristupnica

U T I R U Š

Udruga tajnika i računovođa u školstvu

Obala bana Berislavića 16, 21220 Trogir

Tel/fax: 021/ 221-276, 885-897

Žiro račun: 2330003-1100161730

 

 

 

PRISTUPNICA

 

 

IME I PREZIME________________________________________________

 

NAZIV USTANOVE_________________________________________________

 

ADRESA USTANOVE_______________________________________________

 

MJESTO I POŠTANSKI BROJ___________________________________

 

OIB USTANOVE _____________________________________________

 

OSOBNI OIB _____________________________________________________

 

RADNO MJESTO________________________________________________

 

STRUČNA SPREMA:________________________________________________

 

 

Članarinu će uplaćivati na način reguliran Statutom.

Vlastoručnim potpisom potvrđujem da dobrovoljno pristupam ovoj Udruzi.

 

________________________                         _______________________

mjesto i datum                                                   vlastoručni potpis